Zásady ochrany osobných údajov | Nie GMO

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Radi by sme Vás uistili, že iniciatíva Patricka Linharta, so sídlom Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 s názvom NIE GMO (ďalej len „NIE GMO“ alebo „my“) venuje maximálnu pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, spracovávame iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Ochrana osobných údajov nielen našich podporovateľov, členov ale i príjemcov, dodávateľov a samozrejme partnerov je našou prioritou. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a relevantnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o petičnom práve”), ktoré sa na nás vzťahujú.

V súvislosti s Nariadením GDPR Vám nižšie prinášame zásady spracovania osobných údajov. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás, prosím, obrátiť na emailovú adresu patrick.linhart@nrsr.sk.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o Vás, našich členoch, podporovateľov, zákazníkoch, užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme osobné údaje poskytovať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Okrem údajov, ktoré nám poskytnete, zbierame aj ďalšie informácie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše kampane a lepšie slúžiť našej spoločnej misii s názvom NIE GMO. Zhromažďujeme a používame nasledujúce informácie:

Údaje, ktoré poskytnete pri vyplnení akéhokoľvek formulára na našej Stránke alebo zúčastnením sa našej on-line kampani. To zahŕňa aj údaje, ktoré poskytnete pri registrácií, pri podpísaní petície, alebo pri odosielaní správ ľuďom, ktoré zastrešujú kampane na našej stránko NIE GMO (ďalej len "Stránka"). Ak nám budete avizovať problémy týkajúce sa našej Stránky, môžeme od vás požadovať doplňujúce informácie.

Záznamy a kópie korešpondencie (vrátane emailu), keď nás kontaktujete.

Odpovede na otázky v prieskumoch, do ktorých ste sa zapojili, aby ste nám pomohli lepšie zacieliť naše kampane a aktivity, alebo ktoré slúžia na výskumné účely. Vyplnenie týchto dotazníkov nie je povinné.

Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak. S vaším explicitným súhlasom zdieľame niektoré údaje o vás s týmito skupinami:

 • So svetovými lídrami, politikmi, masmédiami a inými prijímateľmi, ktorým posielate emailové správy pomocou on-line nástrojov na stránke NIE GMO.
 • So svetovými lídrami, politikmi, médiami a s verejnosťou, keď podpíšete petíciu alebo sa zúčastníte prieskumu.
 • Nižšie by sme vám chceli ozrejmiť ako používame vaše osobné údaje v závislosti od typu kampane.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko;
 • b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, najmä e-mailová adresa, adresa, ktoré nám umožňujú kontakt s vami ako naším podporovatešľom, ktorý má o naše aktivity záujem alebo ktorý nám dal súhlas, aby sme ho mohli s ponukou aktivít a služieb oslovovať;
 • c) údaje o vašom správaní sa na webe, vrátane prehliadania cez našu mobilnú aplikáciu, najmä služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a cez takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické a softwarové parametre a takisto údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií pre identifikáciu zariadení;
 • d) údaje súvisiace s telefonickými hovormi alebo návštevou našej web stránky, identifikácie správ, ktoré nám posielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy.

PREČO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A ČO NÁS K TOMU OPRÁVŇUJE ?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu:

 • a) bez vášho súhlasu v rámci nášho oprávneného záujmu pre účely skvalitnenia vykonávania našich petičných aktivít alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 • b) na základe vášho súhlasu.

Aké spracovania môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí na tom, k akému účelu príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, podporovateľom petície, alebo s nami máte uzavretú zmluvu. Vaše údaje môžeme takisto spracovávať, pokiaľ ste adresátom podporovanej petície, pokiaľ s nami komunikujete.

ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovanie na základe podpory petície NIE GMO a hromadných pripomienok

Pri písomnom vyjadrení podpory petície a hromadných pripomienkach, ktoré ste podpísali, beriete na vedomie, že pre riadne uplatnenie NIE GMO petície alebo hromadnej pripomienky musí byť táto podpora petície či hromadná pripomienka aj s Vašimi osobnými údajmi doručená adresátovi petície či hromadnej pripomienky. Pre účely petície resp. hromadnej pripomienky je možné adresátovi petície či hromadnej pripomienky doručiť tieto údaje:

 • vaše meno a priezvisko
 • adresu trvalého bydliska
 • email
 • PSČ
 • komentáre

Napríklad, podpisovú listinu petície resp. hromadnej pripomienky môžeme spolu s vašim komentárom poskytnúť politikom, médiám alebo príjemcom našich kampaní. Vašu adresu a email nezverejníme, avšak môžeme ju predložiť konkrétnemu príjemcovi ako súčasť hromadnej pripomienky. Napríklad pre riadne uplatnenie petície či hromadnej pripomienky elektronickou formou sme tak povinní vykonať. Tento spôsob spravovania petície či hromadnej pripomienky a výskumov je rutinnou záležitosťou pre tento druh činnosti. Taktiež môžeme vaše komentáre spolu s vaším menom, mestom a krajinou sprístupniť médiám alebo zverejniť na internete.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov NIE GMO je nevyhnutné na vykonanie citovaných kampaní a petície.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania kampane NIE GMO.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Naša posolstvo o NIE GMO, jej ohrozeniach a o zdraví ľudstva sa musí šíriť. Ak chceme vytvoriť systém, ktorý je nezávislý na médiách potrebujeme na Vás priamy osobný kontakt. Keďže médiá tvoria mnohokrát krivé zrkadlá pravde, najlepšie je priame informovanie. Pokiaľ na to dáte svoj výslovný súhlas budeme Vás informovať o vývoji situácie, o nevyhnutných veciach ochrany zdravia, petíciách a iných podobných kampaniach.

re tento účel potrebujeme spracúvať a uchovávať si kontakt na Vás, teda Vaše kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, adresa, PSČ, email. Prípadne, ak ste nám ho sami dobrovoľne poskytli aj Vaše telefonické číslo.

Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie citovaných kampaní.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu 20 rokov. Kedykoľvek však môžete požiadať o to, aby sme ďalej Vaše údaje nespracúvali a Vaše údaje zmazali.

Stačí nás kontaktovať:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla NIE GMO s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu patrick.linhart@nrsr.sk.

Spracovanie na základe návštevy našej webstránky

Využívanie súborov cookies a ďalších technológii. Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako sú cookies. Ukladajú sa vo Vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku Vášho počítača. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.

Cookies nám pomáhajú:

identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu;
sledovať správanie užívateľov.

VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBU

NIE GMO spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje : meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a obsah mailovej komunikácie.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vybavenie záležitosti.

Ak navštívite webstránku www.niegmo.sk, spracovávame údaje o Vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • získania informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť;
 • naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás;
 • vytvárania štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy;
 • naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu;

Údaje o Vašom správaní na webstránke sa dopĺňajú o údaje z IP adresy vášho zariadenia.
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 14 mesiacov.
Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

POKIAĽ S NAMI KOMUNIKUJETE PROSTREDNÍCTVOM RÔZNYCH KANÁLOV A CEZ FACEBOOK

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie informácií cez Facebook, NIE GMO bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie informácií na žiadosť osoby a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie NIE GMO je nevyhnutné na poskytnutie informácií na žiadosť.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie informácií požadovanej zákazníkom.

POSTUP ODVOLANIA SÚHLASU SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môžete na vyššie uvedených kontaktoch. Pri odvolaní uveďte:

Vaše meno a priezvisko a presne vyjadrite, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na petičné účely.

Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky petičné činnosti), prípadne špecifikujte, na aké činnosti sa odvolanie vzťahuje.

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou, emailom alebo urobiť telefonicky.

Pri aktivitách NIE GMO zasielaných emailom alebo v prípade informačných emailov (Newsletter), môžete súhlas odvolať on-line, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. Váš email bude z našej databázy automaticky odstránený.

KTO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVA A KOMU ICH POSKYTUJEME ?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. K osobným údajom majú prístup v rámci prevádzkovateľa zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy, prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry, skladové a distribučné spoločnosti, poskytovatelia tlačiarenských služieb, marketingové spoločnosti a naši obchodní zástupcovia.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 • v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom, ak sme k tomu vyzvaní;
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam so zreteľom na cookies (Google Ireland Limited, reg. č.: 368047, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME ?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci podpory aktivít a petície, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje priamo od Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe. V niektorých prípadoch je NIE GMO oprávnená získavať osobné údaje z verejných registrov a ide najmä o situácie, kedy NIE GMO uplatňuje svoje oprávnené záujmy, najmä záujem konať obozretne.

AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

 • Právo na prístup

Zjednodušene povedané, máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 • Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

 • Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme, alebo

domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

 • Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;

vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);

vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole. Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

 • Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 • Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

 

AKO JE MOŽNÉ UPLATNIŤ JEDNOTLIVÉ PRÁVA ?

Práva môžete uplatniť u Patricka Linharta, zavolaním na telefónne číslo +421 …………. alebo emailom na adresu patrick.linhart@nrsr.sk alebo písomne na adrese Patrick Linhart, Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Odpovedanie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.


O nás

Zastavme spoločne pestovanie škodlivých GMO plodín a prinavráťme sa k zdravým a čistým potravinám.