Ako zastaviť GMO | Nie GMO

Ako zastaviť GMO

Pred existenciou smernice 2015/412, ktorá sa nedávno implementovala do našich GMO zákonov (ktorou sa mení a dopĺňa 2001/18/ES), jednotlivé štáty EÚ nemali možnosť zakázať pestovanie GMO na svojom území.

Mohli tak urobiť, len v prípade, že vedeli vedecky preukázať škodlivosť pestovaných GMO, o čo nebol veľký záujem a nebolo to teda ani jednoduché a "biotech priemysel" bol s nevyčerpateľnými finančnými možnosťami veľmi silný protivník.

Avšak na nátlak štátov a aktivistov, akými som aj ja, sa situácia zmenila, keďže vznikla predmetná smernica 2015/412, ktorá nám dáva do rúk možnosť rozhodnúť o pestovaní, či nepestovaní GMO.
Doteraz tu táto možnosť nebola. Teraz túto možnosť už máme a nesmieme túto jedinečnú šancu premeškať.

V zásade nám táto smernica ponúka dve možnosti a spôsoby, ako zakázať GMO:

 1. Počas povoľovacieho procesu úplne novej geneticky modifikovanej plodiny na úrovni EÚ. Členský štát môže počas tohto povoľovacieho procesu zakázať pestovať túto novú GMO plodinu na jeho území.
  Stačí len toto rozhodnutie oznámiť orgánom EÚ.
  V návrhu nášho zákona je to navrhnuté tak, že to urobí MPRV do 45 dní od doručenia potrebných
  materiálov z EÚ počas povoľovacieho postupu...
 2. Druhý spôsob ustanovuje možnosť zákazu pestovania už povolenej GM plodiny (v EÚ je momentálne povolená na pestovanie GM kukurica MON 810). Tu to už musí členský štát primerane odôvodniť. V Programovom vyhlásení vlády, ktoré som ako poslanec NRSR podporil, sa píše, že "preferujeme produkciu ekologických plodín". Môžeme sa teda oprieť o bod "A" EÚ smernice spojeným s Cieľmi poľnohospodárskej politiky.

V návrhu našich GMO zákonov je navrhnuté, že takýto zákaz pestovania GMO môže vykonať Vláda SR Nariadením vlády SR a práve lepšie by to bolo urobiť novelou zákona, na ktorej sa chcem podieľať. Preto vyhlasujem úplnú vojnu GMO a s vašou podporou a dostatkom vašich podpisov predložím na koaličnej rade pripravovaný zákon, ktorý povie definitívne "NIE GMO" !

Prečo je potrebný ešte zákon? Pretože tak, ako je umožnené GMO plodiny zakázať, tak smernica ich umožňuje opäť povoliť.

Takže jedna vláda môže GMO zakázať, no a ďalšia ich môže znova povoliť. Preto potrebujeme zákon, ten sa mení ťažšie, než Vykonávacie Nariadenie ministerstva, ktoré môže každý minister zmeniť podľa nálady a veľkosti tlaku lobistických síl.

Niektorí možno budú argumentovať 30 rokov starým "PR pokrikom firmy Monsanto", že "GMO nám pomohlo vyriešiť hlad na zemi"!!!

No dnes je už dokázané, že opak je pravdou. Roľníci, ktorí prešli z eko poľnohospodárstva na GMO sa dostali vďaka agresívnej politike Monsanta do životných dlhov a v poniektorých štátoch sa na základe tohto faktu zvýšil aj počet samovrážd týchto zadlžených roľníkov.

Riešenie je pritom neplytvať zbytočne potravinami. Polovica potravín končí totiž v koši. Takže PR pokrik Monsanta o "vyriešení hladu na Zemi" týmto stráca na akomkoľvek význame.

S ministerstvom životného prostredia pripravím novelu zákona, ktorá sa bude orientovať na zákaz plodín, ktoré si takisto okrem iného vyžadujú väčšie množstvo použitia pesticídov alebo herbicídov, akými sú napríklad (prekvapivo) herbicídy od výrobcu firmy Monsanto, akými je napríklad značka Round Up so zložkou nazývanou Glyfosát .

Pôjde teda aj o zákaz geneticky modifikovaných plodín tolerantných na Glyfosát. Pokiaľ už hovoríme o GM plodinách, je potreba ich rozlíšiť na dve kategórie a podotknúť, že ide o prvú generáciu:

 1. Prvé sú tolerantné napríklad na spomínaný Glyfosát
 2. No a tou druhou kategóriou sú plodiny, ktoré si samostatne vytvárajú vlastný insekticíd. Ešte tu existuje aj druhá a tretia generácia GMP (geneticky modifikovaných plodín) s kombinovanými vlastnosťami.

  Ale v praxi sú najrozšírenejšie hlavne GMP prvej generácie, ktorými je vysadených asi 75% plôch s GMP. Ide napríklad o kukuricu a sóju. V tomto prípade sú skúsenosti popísané v početných vedeckých článkoch jednoznačné: v porovnaní s východiskovým stavom (čiže ešte pred začiatkom éry GMO) je dnes spotreba Glyfosátu podstatne vyššia. V prvých rokoch sa síce spotreba Glyfosátu na hektár naozaj o niečo znížila, ale od štvrtého – piateho roku už začala zasa výrazne narastať.

Takže v preklade z týchto GMP najviac ťažia výrobcovia Glyfosátu a iba pre predstavu to bolo 600 000 ton v roku 2008, 650 000 ton v roku 2011, 720 000 ton 2012 a 800 000 ton v roku 2015. V samotných Spojených štátoch sa za obdobie 20 rokov množstvo aplikovaného Glyfosátu zvýšilo dokonca až dvadsať násobne.

A pritom sa tento Glyfosát stáva voči burine čoraz menej účinný, pretože opakované vysádzanie tých istých kultúr a opakované postreky Glyfosátom (bez rotácií a diverzity) spôsobili, že sa za posledných 15 rokov objavili buriny rezistentné na túto molekulu.

Čo ma však najviac šokuje je fakt, že rezíduá Glyfosátu sú dnes bežnou súčasťou potravín !!!

Podľa štúdie publikovanej v časopise Environmental Toxicology and Chemistry, US Geological Survey je prítomnosť Glyfosátu v 75% vzorkách dažďovej vody a vzduchu (analyzovaných v jednej oblasti), kde sa vo veľkom pestujú plodiny Roundup Ready.

Nemožno takisto nespomenúť rozsiahlu štúdiu vykonanú v Nemecku a publikovanú vo februári 2016, zameranú na kontamináciu nemeckej populácie Glyfosátom. Na vzorke 2009 osôb z celej krajiny, oboch pohlaví, v rôznom veku a všetkých povolaní sa zistilo, že v moči 99,6% sa nachádza analyticky zistiteľné množstvo tejto aktívnej látky.

U 75% z nich ide koncentrácie vyššie ako 0,5 mikrogramu v litri, čo je 5 krát viac ako prah tolerovaný v pitnej vode a u 22% analyzovaných vzoriek ide o množstvá 15 až 45 krát prevyšujúce tento prah. U nás taká štúdia ani len neexistuje.

Toto všetko je nanajvýš povážlivé za situácie, keď je Glyfosát stále zaradený Medzinárodným centrom pre výskum rakoviny medzi „potencionálne kancerogénnu látku“ a keď je mnohými expertmi dôvodne podozrivý, že je tzv. endokrinný disruptor (to znamená substancia narušujúca rovnováhu hormonálneho systému, u ktorej ani nie je možné stanoviť hraničné množstvo, pod ktoré by nebola škodlivá).

A preto je potrebné, aby ste svojim elektronickým podpisom podporili úplný zákaz GMO na Slovensku. Povedzme NIE GMO!

 

Vy urobte prvý krok, ja urobím ten zbytok.

Váš zástupca v parlamente

Patrick Linhart Bsc.


O nás

Zastavme spoločne pestovanie škodlivých GMO plodín a prinavráťme sa k zdravým a čistým potravinám.